زعفران جایگزین کشت های پر آب

جهش تولید

زعفران بهترین جایگزین برای کشت های پر آب در استان فارس

جهش تولید ،ویژه برنامه مسئولان و مردم برای اشتغال
۲ مرداد ۱۳۹۹