مقایسه فارس در کشت زعفران

جهش تولید

مقایسه کشت زعفران در فارس یا چهار استان تولید کننده زعفران در برنامه جهش تولید

جهش تولید ،ویژه برنامه مسئولان و مردم برای اشتغال
۲ مرداد ۱۳۹۹