شروع به کار دوباره پس از ورشکستگی

جهش تولید

گفتگو با جناب آاقی مهندس فیلی مدیر عامل کارخانه پوشاک و کار آفرین در برنامه جهش تولید

جهش تولید ،ویژه برنامه مسئولان و مردم برای اشتغال
۲ مرداد ۱۳۹۹