دو چالش بزرگ در راه تولید

جهش تولید

گفتگو با جناب آقای نیلی کار آفرین حوزه پوشاک در رابطه با علت تعطیلی کارخانه ایشان در ده سال گذشته

جهش تولید ،ویژه برنامه مسئولان و مردم برای اشتغال
۲ مرداد ۱۳۹۹