بشیر علیزاده در خوشا شیراز

خوشا شیراز

بشر علیزاده خواننده محبوب شیرازی مهمان این هفته برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۴ مرداد ۱۳۹۹