بشیر علیزاده در خوشا شیراز

خوشا شیراز

بشر علیزاده خواننده محبوب شیرازی مهمان این هفته برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۴ مرداد ۱۳۹۹