ترمیم کاشی هفت رنگ شیراز

خوشا شیراز

استاد مسعود شیشه گر از هنر کاشی هفت رنگ شیراز و ترمیم مساجد تاریخی شیراز می گوید  در برنامه  خوشا شیراز
 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۴ مرداد ۱۳۹۹