خلبان حسینی و ماجراهای جذاب پرواز

خوشا شیراز

گفتگو با کاپیتان حسینی خلبان با تجربه و زبردست استان فارس و بیان خ0اطرات ایشان از پرواز های سخت در شرایط نامساعد در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۴ مرداد ۱۳۹۹