وقتی تمام سیستم هواپیما از کار می افتد

خوشا شیراز

لحظات نفس گیر خرابی هواپیما بوئینگ 737 برای کاپیتان حسینی 
 در برنامه  خوشا شیراز
 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۴ مرداد ۱۳۹۹