وقتی تمام سیستم هواپیما از کار می افتد

خوشا شیراز

لحظات نفس گیر خرابی هواپیما بوئینگ 737 برای کاپیتان حسینی 
 در برنامه  خوشا شیراز
 

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۴ مرداد ۱۳۹۹