کاش

کاشانه مهر

 آهنگ کاش رضا بهرام

کاش؛ راهِ دوری بینِ ما بود
کاش؛ سرنوشتِ ما جدا بود 
از تو فکرِ من رها بود؛ گر ندیده بودمت ای یار
عشق؛ دیدی خانه ات خراب است…؟! 
عشق؛ هر چه گفته ای سراب است
این چه حق انتخاب است؛ که ندارم خبر از دلدار؟ 
تو همانی؛ که رگِ خوابِ مرا می دانی 
تو همانی؛ که به دردِ دلِ من، درمانی 
باورت کردم و گفتی تا ابد می مانی… 
دیدی آخر که تو رفتی و من اینجا ماندم؟ 
دیدی آخر که ز پروازِ دلت، جا ماندم؟ 

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۴ مرداد ۱۳۹۹