نمایش طنز

شب پارسی

شعبده بازی آقای وحید زارعی در برنامه شب پارسی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶