ترانه لری هی گل

صبحگاهی

ترانه سنتی لری هی گل 

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:45
۹ مرداد ۱۳۹۹