شعرخوانی شاعر شیرازی در وصف غدیر

برنامه های تلویزیونی

آقای مروتی در دهه ولایت مهمان برنامه شادیانه

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۱ مرداد ۱۳۹۹