با نور علی دل به سیاهی ندهم

برنامه های تلویزیونی

شعرخوانی آقای فردوسی شاعر جوان پارسی در وصف امام علی

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۱ مرداد ۱۳۹۹