شماچی رو قربانی کردین؟

خوشا شیراز

جواب شنیدینی مجید اخشابی به سوال مجری در عید قربان

جمعه ها ساعت 9 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۱ مرداد ۱۳۹۹