شماچی رو قربانی کردین؟

خوشا شیراز

جواب شنیدینی مجید اخشابی به سوال مجری در عید قربان

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۱ مرداد ۱۳۹۹