ذهن خوانی با کارت

خوشا شیراز

شعبده بازی هیجان انگیز  و ذهن خوانی با کارت توسط علی جعفری شعبده باز عصر جدید

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۱ مرداد ۱۳۹۹