خلبان امیر صمد ابراهیمی

خوشا شیراز

گفتگو با خلبان امیر صمد ابراهیمی از قهرمانان و مجاهدان هشت سال دفاع مقدس و دوست و همرزم شهید بابایی در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۱ مرداد ۱۳۹۹