نحوه برگزاری کنکور سراسری 

رادیو پیگیر

رادیو پیگیر 
نحوه برگزاری کنکور سراسری 
 گفتگو با دکتر افشارفر نماینده تام الاختیار سازمان سنجش در فارس 
 

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۱۱ مرداد ۱۳۹۹