فعالیت های گروه جهادی مسجد رسول اعظم 

برنامه های تلویزیونی

  جهادگران مسجد رسول اعظم شیراز مهمان برنامه شادیانه به مناسبت دهه ولایت

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۲ مرداد ۱۳۹۹