راض بابا

مستند

مستند راض بابا از وقایع انفجار تروریستی حسینیه سید الشهدا شیراز توسط گروه سلطنت طلب تندر

مستند های تولیدی مرکز فارس
۱۲ مرداد ۱۳۹۹