زوج کوتاه قامت بلند همت

کاشانه مهر

سرکار خانم امین صفایی و آقای بوالفتحی زوج کوتاه قامت بلند همت مهمان برنامه کاشاشنه مهر هستند

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۱۳ مرداد ۱۳۹۹