نان سیب زمینی

صبحگاهی

صبحانه سلامت و مقوی و جدید 
نان سیب زمینی مخصوص صبحانه

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:45
۱۴ مرداد ۱۳۹۹