مدافعان سلامت در خط مقدم کرونا

برنامه های تلویزیونی

دکتر مسعودی رییس بیمارستان نمازی شیراز در برنامه شادیانه

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۵ مرداد ۱۳۹۹