سرود غدیر

برنامه های تلویزیونی

سرود غدیر کاری زیبا از گروه سرود پسران آفتاب در برنامه شادیانه 

برنامه های تلویزیونی سیمای فارس
۱۶ مرداد ۱۳۹۹