شعر شیراز با لهجه شیرازی

خوشا شیراز

شعر خوانی زیبای بهنام ثمرده مجری خوش صدای رادیو با لهجه شیرازی در برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۷ مرداد ۱۳۹۹