مردم دل به نشاط شیراز

خوشا شیراز

وصف ویژگی های شیرازی ها از زبان بزرگان در بخش دمنوش برنامه خوشا شیراز

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۱۷ مرداد ۱۳۹۹