حال و هوای اعیاد مذهبی در قدیم

کارشناسی

گپ و گفتی با آقای خوشبخت شاعر شیرازی در خصوص آداب و رسوم مردم در برگزاری اعیاد مذهبی 

کارشناسی
۲۰ مرداد ۱۳۹۹