درخشش جوان پارسی با معلولیت

کاشانه مهر

دکتر دهقان به همراه خانواده در بخش مهمان خانه کاشانه مهر از فراز و نشیب های زندگیش می گوید

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۲ مرداد ۱۳۹۹