قصه مرد کوهنورد

کاشانه مهر

 استاد یزدانپور در بخش قصه خانه کاشانه مهر داستان مرد کوهنوردی رو روایت می کند که .... 
???? با هم تماشا کنیم.

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۲ مرداد ۱۳۹۹