مراحل ساخت واکسن در ایران

سلامت باشید

گفتگو با آقای دکتر حسن زاده دکتری اپیدمیولوژی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با بررسی همه گیری کرونا در استان فارس
 

گفتگو با متخصصین حوزه سلامت
۲۳ مرداد ۱۳۹۹