شعر خوانی در مدح امام حسین (ع)

شب پارسی

شعر خوانی مریم خوشنیت در برنامه شب پارسی

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 22
۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۶