شغلی به نام خبرنگار

فضای مجازی

گزارش همکارم راضیه پارسایی از پشت صحنه های خبرنگاری

تولیدات فضای مجازی صدا و سیمای مرکز فارس
۱۷ مرداد ۱۳۹۹