کاکو در گویش شیرازی

خوشا شیراز

چرا شیرازی ها  می گویند کاکو؟ 

 سخنان دکتر درودی شیراز شناس در آیتم دمنوش 

 

جمعه ها ساعت 10 صبح از شبکه فارس با حضور افرادی که شما دوستشان دارید
۲۴ مرداد ۱۳۹۹