اقدامات دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت مسکن

بازتاب

گفتگو با جناب آقای امیری فرماندار شیراز در رابطه با کنترل قیمت مسکن در بحران کرونا در برنامه بازتاب

بازتاب شنبه ها ساعت 21:05
۲۶ مرداد ۱۳۹۹