در کجا از ماسک استفاده کنیم؟

صبحگاهی

دکتر جهانگیری عضو هیات علمی گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشکده بهداشت در برنامه صبح پارسی

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:45
۲۷ مرداد ۱۳۹۹