صورتگر شیرازی شاعری در جوار استاد سخن

صبحگاهی

حسن منعم در برنامه صبح پارسی

برنامه زنده صبحگاهی سیمای فارس شنبه تا چهارشنبه ساعت 7:45
۲۷ مرداد ۱۳۹۹