طرح یکسان سازی حقوق بازنشستگان

رادیو پیگیر

رادیو پیگیر

طرح یکسان سازی حقوق بازنشستگان

رحیمی مدیر تعهدات بیمه ای اداره کل تامین اجتماعی

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۷ مرداد ۱۳۹۹