گفتنی های خانواده یک آزاده

کاشانه مهر

 خانواده آقای عبداللهی یکی از  آزادگان میهن اسلامی در دفاع مقدس مهمان برنامه کاشانه مهر

برنامه خانواده سیمای فارس شنبه تا پنجشنبه ساعت 10
۲۷ مرداد ۱۳۹۹