برگزاری کنکور سراسری سال ۹۹ در شرایط کرونایی

رادیو پیگیر

رادیو پیگیر 
 برگزاری کنکور سراسری سال ۹۹ در شرایط کرونایی
 گفتگو با آقای افشاری فر معاون آموزشی دانشگاه شیراز 
رسانه مجازی فارس

پیگیری مطالبات مردم در رادیو فارس
۲۸ مرداد ۱۳۹۹