از خرامه تا مرودشت

در استان

در استان
معرفی امام جمعه جدید خرامه و کاشت نشا برنج در مرودشت فارس

رویداد های استان فارس
۲۹ مرداد ۱۳۹۹