سپاه ناحیه ثار الله و کمک های مومنانه

فارسی شو

گفتگو با سرهنگ زارعی فرمانده سپاه ناحیه ثار الله شیراز در رابطه با شیوع کرونا و کمک های مومنانه گروه های جهادی برای مبارزه با این بیماری

برنامه زنده شبانه شنبه تا چهارشنبه ساعت 21
۲۹ مرداد ۱۳۹۹