ارتباط با سالمندان

کارشناسی

چگونه با سالمندان ارتباط برقرار کنیم؟ ارتباط با بزرگترهای خانواده را چگونه به فرزندانمان بیاموزیم؟ خانم دکتر قاسمی مشاور تربیتی در بخش کارشناسی برنامه کاشانه مهر 

کارشناسی
۳۰ مرداد ۱۳۹۹