دستور العمل ستاد مبارزه با کرونا

عبور از کرونا

گفتگو با دکتر سمایی دکتری بهداشت محیط و دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رابطه با دستورات ابلاغی ستاد مبارزه با کرونا برای رعایت اصول بهداشتی در عزاداری های حسینی

مبارزه با شیوع بیماری کرونا
۳۰ مرداد ۱۳۹۹