شهرک صنعتی و حمایت از واحد های تولیدی

جهش تولید

گفتگو با جناب آقای مهندس فتوحی مدیر شهرک های صنعتی فارس در رابطه با حمایت های این مجموعه از واحد های مستقر در شهرک های صنعتی استان فارس

جهش تولید ،ویژه برنامه مسئولان و مردم برای اشتغال
۳۰ مرداد ۱۳۹۹