مشکلات شهرک های صنعتی

جهش تولید

گفتگو با جناب مهندس شعرا فعال و آگاه اقتصادی در رابطه با مشکلات موجود در هرک های صنعتی برای واحد های تولیدی

جهش تولید ،ویژه برنامه مسئولان و مردم برای اشتغال
۳۰ مرداد ۱۳۹۹