شهرک های صنعتی شهرستان

جهش تولید

گفتگو با مهندس شعرا در رابطه با شهرک های صنعتی در شهرستان های استان فارس و مشکلاتی که این شهرک ها دارند در برنامه جهش تولید

جهش تولید ،ویژه برنامه مسئولان و مردم برای اشتغال
۳۰ مرداد ۱۳۹۹