اقدامات تولید و توزیع برق در فارس

کارنامه

گفتگو با جناب آقای مهندس نصیری مدیر عامل شرکت برق منطقه ای فارس در برنامه کارنامه به مناسبت هفته دولت

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۴ شهریور ۱۳۹۹