آیا فارس با کمبود برق مواجه است؟

کارنامه

گفتگو با جناب آقای مهندس نصیری مدیر عامل شرکت برق منطقه ای فارس در برنامه کارنامه به مناسبت هفته دولت

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۴ شهریور ۱۳۹۹