طرح گندم بنیان

کارنامه

گفتگو با جناب آقای دکتر قاسمی رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به مناسبت هفته دولت در برنامه کارنامه

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۵ شهریور ۱۳۹۹