سرمایه گذاری در استان فارس

کارنامه

گفتگو با جناب آقای دکتر ایزدی رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت فارس  به مناسبت هفته دولت در برنامه کارنامه

بررسی اقدامات ارگان های مختلف
۵ شهریور ۱۳۹۹