پنجمین مرحله از رزمایش کمک های مومنانه

در شهر

با ما در شهر بمانید 
پنجمین مرحله از رزمایش کمک های مومنانه در شیراز

بررسی مشکلات شهری استان فارس
۶ شهریور ۱۳۹۹